วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550

การเกิดปรากฏการการเกิดหิมะ

หิมะเกิดจาก ไอนำ้้จากแหล่ง
น้ำต่างๆลอยขึ้นบนอากาศและไอ
น้ำจะเกิดการควบแน่นจึงทำให้เกิด
เมฆและเมฆจะลอยตัวสูงขึ้นจนถึง
จุดเยือกแข็งจนทำให้ฝนตกเมื่อ
ฝนตกหยดน้ำส่วนหนึ่งจะถูกพัด
ขึ้นไปและ

ไม่มีความคิดเห็น: